Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

Definities

    • Onder “klant” wordt in deze voorwaarden verstaan de opdrachtgever en/of de gebruiker c.q. afnemer van diensten en/of producten van Sterk in Online.
    • Onder “Leverancier” wordt in de onderhavige voorwaarden verstaan degene die aan Sterk in Online diensten en/of producten levert.
    • Onder “Partijen” wordt in de onderhavige voorwaarden verstaan klant en Sterk in Online gezamenlijk en of over en weer.
    • Onder “schriftelijk” wordt verstaan alle communicatie of correspondentie die overgebracht wordt per brief, fax of e-mail.

 

Artikel 1. Aanbieding en overeenkomst

1.1 De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Sterk in Online en overeenkomsten met Sterk in Online en leveringen van diensten en/of producten van/door/aan Sterk in Online.
1.2 Algemene, inkoop-, leverings- en/of andere voorwaarden van de klant en/of van derden zijn niet van toepassing, tenzij door Sterk in Online uitdrukkelijk en schriftelijk aanvaard.
1.3 Alle aanbiedingen en/of offertes van Sterk in Online zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
1.4 Opdrachten aan Sterk in Online kunnen alleen worden beschouwd als door Sterk in Online aanvaard, indien deze aanvaarding schriftelijk door Sterk in Online is gedaan.
1.5 Sterk in Online is gerechtigd opdrachten zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 2. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

2.1 Op alle overeenkomsten tussen Sterk in Online en haar klanten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2.2 De rechter te Doetinchem is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van/door/aan Sterk in Online.

Artikel 3 (Leverings)termijnen

3.1 Alle door Sterk in Online aangegeven (leverings)termijn zijn slechts richtlijnen.
3.2 Bij overschrijding van een (leverings) termijn door Sterk in Online kan de klant geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele daardoor geleden schade en kan de klant de overeenkomst niet ontbinden zonder Sterk in Online daarvoor volledig schadeloos te stellen.
3.3 Indien Sterk in Online bij de uitvoering van een overeenkomst afhankelijk is van informatie en/of gegevens van de klant, wordt de (leverings)termijn verlengd met een periode die gelijk is aan de termijn gedurende welke de klant in gebreke is gebleven plus twee tot vier weken.
3.4 Indien de klant meer dan dertig dagen in gebreke blijft met de aanlevering van informatie en/of gegevens welke noodzakelijk zijn voor het leveren van voornoemde diensten en/of producten, is Sterk in Online gerechtigd een boete bij de klant in rekening te brengen ter hoogte van 50% van de resterende verschuldigde contractwaarde, inclusief de nog niet vervallen abonnementsgelden.
3.5 Indien de klant langer dan zestig dagen in gebreke blijft bij de aanlevering van de in 3.3 en 3.4 genoemde informatie en/of gegevens, is Sterk in Online gerechtigd de overeenkomst te ontbinden onverminderd het recht op de vergoeding als vermeld in artikel 3.4.
3.6 Sterk in Online is onder alle omstandigheden gerechtigd tot deelleveringen en dienovereenkomstige gedeeltelijke facturering. Dit bestaat uit doorgaans minimaal een eerste aanbetaling á 50% van het totaalbedrag van de resterende contractwaarde.
3.7 De klant kan tot maximaal twee redactierondes wijzigingen doorvoeren op de website. Bij overschrijding van het maximale aantal redactierondes, is Sterk in Online gerechtigd om meerkosten te berekenen en in rekening te brengen bij de klant.

Artikel 4. Tarieven

4.1 Alle door Sterk in Online geoffreerde of anderszins aangegeven tarieven zijn exclusief omzetbelasting.
4.2 Inflatoire, algemeen economische, politieke en bedrijfsorganisatorische ontwikkelingen geven Sterk in Online het recht haar prijzen te wijzigen. Dezelfde ontwikkelingen geven Sterk in Online ook het recht de tarieven binnen een lopende overeenkomst te wijzigen, ook indien met een klant een bepaalde prijs per uur en/of handeling is overeengekomen.
4.3 In het in artikel 4.2 genoemde geval heeft de klant het recht, binnen 1 maand nadat hem mededeling van tariefwijziging is gedaan, de overeenkomst per aangetekende brief op te zeggen. Bij gebreke hiervan wordt de klant geacht de tariefwijziging te accepteren.
4.4 De klant komt geen (tussentijds) recht toe tot beëindiging van de overeenkomst zoals bedoeld in artikel indien een tariefwijziging het directe gevolg is van (een) overheidsmaatregel(en).

Artikel 5. Aansprakelijkheid

5.1 Sterk in Online sluit iedere aansprakelijkheid uit, voor zover deze niet in de wet dwingend geregeld is.
5.2 De aansprakelijkheid van Sterk in Online, uit welke hoofde dan ook, zal het totale bedrag van de overeenkomst met de klant, dan wel het totale bedrag van de factuur van de maand voorafgaand aan de oorzaak van de ontstane aansprakelijkheid, naar keuze van Sterk in Online nooit te boven gaan.
5.3 Sterk in Online is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor eventuele materiële en/of immateriële (gevolg)schade als gevolg van door Sterk in Online uit naam van de klant gevoerde persoonlijke, telefonische of schriftelijke contacten met derden.
5.4 Sterk in Online is ter zake van door haar van de klant aangenomen werkzaamheden niet aansprakelijk voor onrechtmatige daden, onzorgvuldig gedrag, of nalatigheden van haar ondergeschikten of van hen, die niet in haar loondienst werkzaamheden ten behoeve van Sterk in Online verrichten, dan wel op welke wijze ook direct of indirect zijn betrokken bij het uitvoeren van opdracht(en) voor/bij de klant.
5.5 Sterk in Online kan, doordat zij regelmatig computerbestanden met derden uitwisselt, niet garanderen dat door Sterk in Online aangeleverde bestanden en/of informatiedragers vrij zijn van elementen – waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, computervirussen – die storingen of schade welke aard ook kunnen veroorzaken.
5.6 In geen geval zal Sterk in Online aansprakelijk zijn voor gevolgschade van welke aard ook – waaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, schade wegens hacken, winstderving, werkstagnatie, verlies van zakelijke informatie- of gegevensbestanden en/of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies – zelfs indien Sterk in Online op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.
5.7 Sterk in Online behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte plannen, documenten, afbeeldingen, tekeningen, programmatuur en/of de hierop betrekking hebbende informatie en “know- how”, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of na de verkoop nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van klant.
5.8 De klant staat in voor de aanwezigheid van geldige licenties met betrekking tot de bij hem aanwezige software. De klant verklaart dat zij voor het aangeleverde bestand in het bezit is van de rechten tot verveelvoudiging en reproductie, alsmede dat deze bestanden geen inbreuk maken op de rechten van derden. De klant heeft alleen de verantwoordelijkheid, wanneer door de uitvoering van haar opdracht de rechten van een derde, meer bepaald auteursrechten geschonden worden of indien sprake is van onrechtmatig handelen jegens een derde. De klant vrijwaart Sterk in Online voor alle aanspraken die derden krachtens evenbedoelde wet of regelgeving geldend kunnen maken.
5.9 De klant is bevoegd om zelfstandig de inhoud van de website te wijzigen. Sterk in Online is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen van deze wijzigingen.
5.10 Sterk in Online is niet aansprakelijk voor enige kosten die bij de klant in rekening worden gebracht als gevolg van het AdWords pay-per-clicksysteem (PPC) of ander media waarvoor Sterk in Online campagnes beheert of inkoopt.

Artikel 6. Vrijwaring

6.1 De klant zal Sterk in Online en haar leveranciers vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelaren of nalaten van de klant in strijd met enige bepaling van een met Sterk in Online gesloten overeenkomst en/of de onderhavige voorwaarden.
6.2 De klant zal Sterk in Online en haar leveranciers schadeloos stellen voor alle schade en kosten opgelopen in hun verdediging tegen al zulke vorderingen en/of procedures, waaronder mede begrepen alle kosten van rechtskundige bijstand.

Artikel 7. Betaling

7.1 Door Sterk in Online verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders afgesproken en schriftelijk bevestigd door Sterk in Online.
7.2 Betaling vindt plaats zonder aftrek en/of verrekening. De klant kan tegen een factuur alleen schriftelijk en gemotiveerd bezwaar maken. Het bezwaar dient binnen de betalingstermijn te worden gemaakt. Een zodanig bezwaar ontslaat de klant niet van zijn verplichting de factuur tijdig en volledig te voldoen.
7.3 Indien de klant niet binnen de in 7.1 bedoelde termijn aan de (volledige) betalingsverplichting heeft voldaan, is de klant van rechtswege (zonder ingebrekestelling) in verzuim en is tevens een vertragingsrente verschuldigd van 15% per jaar. Bovendien worden alle facturen direct opeisbaar.
7.4 Indien de declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Sterk in Online haar werkzaamheden ten behoeve van de klant opschorten dan wel de openstaande vordering verrekenen. Indien tot opschorting dan wel verrekening wordt overgegaan, zal dit zoveel mogelijk met de klant worden gecommuniceerd. Sterk in Online is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van de opschorting van de werkzaamheden.
7.5 Indien Sterk in Online genoodzaakt is een vordering ter incasso uit handen te geven, komen alle daarmee gepaard gaande kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, waaronder advocaatkosten, beslagkosten en kosten voor de faillissementsaanvrage begrepen, voor rekening van de klant. Deze kosten dienen te worden vastgesteld op 15% van de totale openstaande vordering, met een absoluut minimum van € 250,00. De kosten voor een eventuele faillissementsaanvrage mogen separaat in rekening worden gebracht en bedragen minimaal € 1.390,00 per aanvraag.
7.6 In het geval er sprake is van een consumentenkoop worden de buitengerechtelijke incassokosten berekend conform de Wet Maximering Incassokosten. Sterk in Online zal bij het niet betalen van een vordering de klant aanmanen en een nieuwe betaaltermijn gunnen van veertien dagen. In de aanmaning wordt het totale openstaande bedrag vermeld alsmede de uitdrukkelijke nieuwe betaaldatum vermeld. Daarnaast zal Sterk in Online de hoogte van de incassokosten vermelden die de klant verschuldigd is na het verlopen van de termijn van veertien dagen.
7.7 Indien één of meerdere facturen van Sterk in Online onbetaald worden gelaten, dan heeft Sterk in Online naast voormelde bepalingen ook het recht om de overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden. Sterk in Online zal in dat geval aanspraak maken op aanvullende schadevergoeding, bestaande uit een vastgesteld percentage van 70% van de resterende verschuldigde contractwaarde, inclusief de nog niet vervallen abonnementsgelden. Het betreft hier het positief contractbelang.

Artikel 8. Geheimhouding & non-concurrentie

8.1 In het kader van de overeenkomst krijgt Sterk in Online mogelijkerwijs (vertrouwelijke) informatie betreffende klant onder ogen en vice versa. Alle informatie dient als vertrouwelijk te worden beschouwd en klant garandeert er ook als zodanig mee om te gaan. Alle medewerkers van partijen, die inzage krijgen in de documenten,alsmede derden, die door partijen inzage in de documenten wordt gegevens, zijn op de hoogte van het vertrouwelijke karakter. Partijen garanderen dat het vertrouwelijke karakter van de documenten en andere informatie wordt gewaarborgd en zullen alle verkregen informatie niet openbaren aan derden, tenzij deze informatie reeds in het publieke domein is.
8.2 Indien partijen de informatie moeten openbaren vanwege enige wettelijke verplichting, enig andere overheidsmaatregel, dan wel enig gerechtelijke bevel, zullen partijen elkaar vooraf informeren over de reden van openbaring. Openbaring zal te allen tijde geschieden in overleg.
8.3 Openbaring van enige documenten en kennis in strijd met voorafgaande leden zal leiden tot een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van Euro 1.000 (duizend euro) alsmede de daadwerkelijk geleden schade, ongeacht verdere juridische stappen.

Artikel 9. Database

9.1 klant is verantwoordelijk voor het ontdubbelen dan wel verwijdering van adresgegevens van klanten/prospects/
contacten uit de aangeleverde bestanden indien deze klanten/prospects/contacten niet langer benaderd wensen te worden en dit hebben aangegeven via www.Infofilter.nl, rechtstreeks aan klant of op enig andere wijze zoals aangegeven door de Telecommunicatiewet of andere wetten en/of richtlijnen van overheidswege. Verzuim hiervan is volledig voor rekening en risico van klant.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Indien Sterk in Online door overmacht niet haar verplichtingen jegens de klant kan voldoen, worden de verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
10.2 Onder overmacht van Sterk in Online wordt verstaan elke van de wil van Sterk in Online onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige verplichtingen in redelijkheid niet van Sterk in Online kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid te voorzien was. Tot overmachttoestanden worden in ieder geval gerekend: noodtoestanden (waaronder begrepen extreme weersomstandigheden, brand en blikseminslag), restricties en/of gewijzigde regelgeving door overheid(instanties), (werk-) staking, oorlog, oproer, uitval van elektriciteit, onvoorziene uitval van computerapparatuur en andere voorzieningen.
10.3 In het geval van overmacht heeft de klant geen recht op enige (schade) vergoeding.
10.4 Indien de overmacht langer dan 30 dagen voortduurt, heeft de klant het recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11. Beëindiging overeenkomst

11.1 De overeenkomst voor bepaalde tijd, wordt automatisch met dezelfde periode verlengd indien niet uiterlijk één maand voor het einde van de overeenkomst schriftelijk per e-mail of aangetekende brief is opgezegd.
11.2 Indien de klant een consument is en de overeenkomst niet wordt opgezegd, wordt deze automatisch verlengd tot een overeenkomst van onbepaalde tijd. De klant heeft in dit geval het recht de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Door Sterk in Online in opdracht van de klant gemaakte of niet meer te annuleren kosten, na het inwerking treden van de overeenkomst worden niet gerestitueerd als gevolg van de opzegging, althans blijven onverminderd verschuldigd na de opzegging.
11.3 De klant kan derhalve een overeenkomst, welke is aangegaan voor onbepaalde tijd en bepaalde tijd, slechts tussentijds opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. De klant is bij een tussentijdse opzegging een boete verschuldigd ter hoogte van 70% van de resterende verschuldigde contractwaarde, inclusief de nog niet vervallen abonnementsgelden. Indien de klant binnen veertien dagen na de ondertekening van de overeenkomst opzegt, is zij een boete van 50% van de resterende verschuldigde contractwaarde verschuldigd, inclusief de nog niet vervallen abonnementsgelden.
11.4 Indien de klant in verzuim is, in surséance van betaling verkeert, in staat van faillissement verkeert, of een aanvraag voor surséance van betaling of faillissement heeft gedaan, heeft Sterk in Online het recht de overeenkomst te ontbinden onverminderd haar recht op uitbetaling van geleverde diensten alsmede (schade)vergoeding voor reeds ingeplande campagnes of delen daarvan en vergoeding van verdere schade.

Artikel 12. Onverbindendheid

12.1 Indien enige bepaling van een met Sterk in Online gesloten overeenkomst en/of van de van toepassing zijn de specifieke voorwaarden en/of van de onderhavige voorwaarden onverbindend mocht blijken, dient in plaats van die bepaling te worden gelezen de meest daarmee vergelijkbare wèl verbindende bepaling. In dat geval blijven de overige bepalingen van de met Sterk in Online gesloten overeenkomst en/of van de toepassing zijnde specifieke voorwaarden en/of de onderhavige voorwaarden onverminderd van kracht.